ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บังคับใช้กับ www.g2000.co.th ("เว็บไซต์") โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายกับ Central Trading Co., Ltd. (“CMG” “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งดำเนินการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้ควบคุมโดย CMG ในประเทศไทยสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce website) ในการส่งเสริมการขายสินค้าโดยใช้ชื่อแบรนด์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ (“แบรนด์”) ซึ่ง CMG เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทย สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ “ท่าน” จะหมายถึง ผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม


ข้อกำหนดทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และการบริการที่ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศดังต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ทำการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือหากคุณอายุน้อยกว่า 20 ปี ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย และมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และเพื่อถือปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลของท่าน โดยสามารถดูได้ที่ [here] ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนั้นและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง


ข้อห้าม

ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ จูงใจให้กระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใดๆ อันละเมิดสิทธิของ CMG หรือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นใดหรือข้อจำกัดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อส่งต่อโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งข้อมูล ข้อความ เนื้อความ รูปภาพ ไฟล์ ลิงค์หรือซอฟต์แวร์ ยกเว้นการเชื่อมต่อของท่านที่ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่เราขอข้อมูล รวมถึง การเข้าสู่เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ ไวรัสเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ worms โปรแกรม Trojan horses และ / หรือรหัสที่เป็นอันตราย และการได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ และการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือพนักงานหรือผู้ดูแลระบบของ CMG และการบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้ง การบิดเบือนตัวตนของผู้ใช้งานหรือใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ การแทรกแซงหรือได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ และจัดการกิจกรรมซึ่งการฉ้อโกง การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งอีเมล์เพื่อการค้าที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้


ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาบนเว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อความ ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง เพลง วิดีโอ ที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และสิ่งที่มีลักษณะนี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ชุดการค้าของเว็บไซต์และเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ และ เครื่องหมายทั้งหมดใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย") เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้อนุญาตให้แก่ CMG และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ CMG และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของไทยและกฎหมายต่างประเทศ (foreign law) และอนุสัญญาระหว่างประเทศลงนามโดยไทย

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยนัย, โดยปิดปากหรือเป็นอย่างอื่น, สิทธิใดๆหรืออนุญาตในการใช้, การคัดลอกหรือเลียนแบบเครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดไม่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในเครื่องหมายนั้น


การลงทะเบียนบัญชี

ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งนั้นเพื่อสำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น และในการลงทะเบียนท่านจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่อีเมล์,วันเกิด และตั้งรหัสผ่าน (เรียกรวมกันว่า "ID" ของท่าน) การใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID บนเว็บไซต์ หรือการเข้าเว็บไซต์ด้วย ID เดียวเพื่อผู้ใช้จำนวนหลายคนในเครือข่ายและการใช้ ID ของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม ในกรณีที่มีการใช้ ID ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก จำกัด หรือระงับ การเป็นสมาชิกและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านด้วย (สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวและข้อกำหนดดังกล่าว หากมี ตามที่เราเห็นสมควรหรือจำเป็น) โดยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดใดๆ CMG ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหากเห็นว่าผู้ใช้รายใดใช้ พร็อกซี IP (ที่อยู่ Internet Protocol) เพื่อพยายามปิดบังซ่อนเร้นการใช้งานหลายบัญชีหรือการใดๆ อันเป็นการขัดขวางบริการ ของเรา

ในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของท่านนั้น ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย และท่านรับรองว่าท่านจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อจำเป็น

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่าน สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดโดยท่านหรือใครก็ตามที่ใช้ ID ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้ ID ของท่านซึ่งไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อเป็นการรักษาความลับและความปลอดภัยของ ID ท่าน ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID ของคนอื่นไม่ว่าเวลาใดหรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลที่สาม โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเช่นการเปิดเผยข้อมูล การโจรกรรมหรือการใช้ ID ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์แล้ว ท่านตกลงที่จะรับการสื่อสารบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การร้องขอเพื่อตรวจสอบสินค้าของแบรนด์ รวมถึงท่านจะได้รับอีเมล์การตลาดของเราด้วย เช่นจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่: [here] ในการให้ข้อมูลของท่านและการยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา ท่านยินยอมให้ CMG เรียกเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุลคลอื่น เช่น ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายของ CMG และตกลงยอมรับซึ่งระบบต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสมัครใช้งานของท่านและการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์การตลาด สำหรับการตลาดโดยตรงผ่านข้อความเสียง ข้อความ อีเมล์จดหมายโดยตรงและข้อความทางโทรสาร สำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและ / หรือการควบคุมเครดิต เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ เพื่อระบุตัวตนและการเข้าถึงเว็บไซต์ การรักษาไว้และปรับปรุงรายละเอียดการเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงพัฒนาการใหม่ การบริการ โปรโมชั่นของ CMG และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา


ข้อปฏิบัติของผู้ใช้

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพ และข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“ เนื้อหา”) ที่ท่านถ่ายทอดหรือส่งผ่านหรือเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง ความเห็น การให้คะแนน และข้อมูลที่ท่านแสดงต่อสาธารณะในหน้าโปรไฟล์ของท่าน ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่านรวมถึงความเชื่อถือใดๆของบุคคลที่สามในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ท่านรับรองว่าเนื้อหาของท่านไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่ในการใช้ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตการใช้งานเนื้อหาของท่าน ท่านควรละเว้นการกระทำการใดๆให้เนื้อหามีข้อความหมิ่นประมาท เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ละเมิด รบกวน ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ อนาจารหรือผิดกฎหมาย ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

นอกจากนี้ตามเงื่อนไขการส่งเนื้อหาใดๆ หรือข้อความอื่นๆ ไปยังเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่า:

 • ท่านอนุญาตให้ CMG โดยปลอดค่าสิทธิ อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้ เผยแผ่ทั่วโลกไม่จำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้เดียว โอนสิทธิได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ในการอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไข รวม แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน สร้างผลงานดัดแปลงแบบ รวบรวมเนื้อหาดังกล่าวให้กลายเป็นงานอื่น
 • ท่านอนุญาตให้ CMG มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการเผยแพร่หรือละเว้นจากการเผยแพร่ชื่อและที่อยู่ของท่านในการเชื่อมต่อกับเนื้อหาของท่าน การอนุญาตช่วงผ่านเนื้อหาแบบ Multiple tires และรับทราบว่าการอนุญาตนี้ท่านไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เมื่อเนื้อหาของท่านได้ถูกส่งไปยังเว็บไซต์
 • ท่านอนุญาตให้ CMG มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการห้าม การรวบรวม การเปิดเผย การคัดลอก การทำซ้ำ การจำลอง การทำสำเนา การแจกจ่าย หรือการใช้ประโยชน์ตามลำดับจากเนื้อหาของท่านโดยบุคคลอื่นๆ
 • ท่านรับรองและรับประกันว่าแต่ละบุคคลที่มีการระบุหรือแสดงในเนื้อหาของท่าน หากมี (และหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์) ได้ให้ความยินยอมในการใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้แล้ว
 • ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นและการให้คะแนนของท่าน
 • CMG จะกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์
 • CMG อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะลบหรือไม่ลบบทวิจารณ์และการให้คะแนนเมื่อมีการเผยแพร่
 • ความเห็นและการให้คะแนนสินค้าของแบรนด์ทั้งหมดที่ท่านให้คะแนนจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ
 • ท่านจะไม่ได้รับแบบค่าชดเชยใดๆ จากการโพสต์ความเห็นและการให้คะแนน
 • ท่านจะส่งคำวิจารณ์อย่างละเอียดและรอบคอบ
 • ท่านจะไม่ส่งความเห็นโดยใช้ชื่อผู้ใช้รายอื่นหรือความเห็นของผู้ใช้รายอื่น
 • ท่านจะไม่ส่งความเห็นแบบ ไฮเปอร์ลิงก์ หรือ
 • ความเห็นและการให้คะแนนที่ท่านให้ไว้จะไม่เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ CMG เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าของตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ใช้รายอื่น


ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ CMG บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ อันเป็นอุบัติเหตุ ในเชิงลงโทษ มีผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นแบบอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียจากการใช้งาน) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ หรือจัดเก็บ หรือรักษาโดย CMG โดยไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน การให้สัญญา การละเมิด หรือกรณีอื่นๆ แม้ว่า CMG จะทราบหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว โดยไม่ได้จำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น และไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม CMG บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกับการสูญเสียข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ในบัญชีของท่านหรือที่ถูกจัดเก็บไว้โดยหรือในนามของ CMG

ท่านรับทราบว่าวรรคก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหา สินค้าของแบรนด์ และบริการทั้งหมดในเว็บไซต์ เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายบางอย่าง ซึ่งในประเทศดังกล่าวนั้น ข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นข้างต้นบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้ และความรับผิดจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆใช้บังคับ

สินค้าของแบรนด์ทั้งหมดที่ซื้อผ่านเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ถ้ามี) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น CMG สงวนความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมดทุกประเภท รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของแบรนด์และบริการที่ระบุไว้หรือจัดซื้อบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้จำกัดตามข้อทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น CMG ไม่มีส่วนรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข้อบกพร่องหรือความขัดข้องของสินค้าของแบรนด์ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนสินค้าของแบรนด์ การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดหรือการดัดแปลงและ / หรือการใช้ในทางที่ผิด โดยท่านควรอ่านฉลากและรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียดเนื่องจาก CMG จะไม่รับผิดชอบต่อการเกิดอาการแพ้หรือแพ้สินค้าของแบรนด์


การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายให้ CMG กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนและบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องใดๆ ความรับผิดค่าเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่าย ที่บุคคลที่สามเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือที่ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน


การเปลี่ยนแปลง

CMG มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไข ลบหรือเปลี่ยนแปลงการบริการและ/หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ท่านรับทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวได้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง เนื้อหา ความถูกต้องตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ การอ้างอิงไปยังบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สามไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติหรือรับรองโดยเรา เกี่ยวกับบุคคลที่สามนั้นๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสินค้าหรือบริการใดๆที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม


การไม่มีตัวแทน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหรือมีลักษณะในการแต่งตั้ง ตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้างลูกจ้าง หรือ แฟรนไชส์ อีกทั้งไม่เกี่ยวข้อง หรือมีอยู่ซึ่งหรือทำให้เกิดลักษณะ ตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน นายจ้างลูกจ้าง หรือแฟรนไชส์ ระหว่าง CMG กับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการค้า


การบอกกล่าว

เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น การส่งหนังสือทางกฎหมายใดๆ จะต้องจัดส่งไปยังบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังเลขที่ 3388/25-37 อาคารสิรินรัตน์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 (จังส่ง CMG) หรือที่อยู่อีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับเราระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ในกรณีจัดส่งท่าน) จะถือว่าหนังสือดังกล่าวได้ถูกจัดส่งเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการส่งอีเมล์ เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายที่ส่งหนังสือดังกล่าวจะได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมล์นั้นไม่ถูกต้อง


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงให้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและ CMG

ศาลประเทศไทยมีเขตอำนาจพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือการดำเนินคดีกับ CMG ที่เกิดขึ้น ในส่วนหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ จากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์นี้